mandag 19. juni 2017

Menneskevennlig byutvikling


Haugesund kommune går over sommeren i gang med å fjerne parkeringsplasser sør for Biblioteket i sentrum. Arealet som før har vært forbeholdt biler, skal nå tilegnes mennesker.
Nå blir det park og lekeplass for de minste. Dette er en gledelig nyhet! Slike omreguleringer er med til å skape et mer levende sentrum. Å prioritere syklende, gående og kollektivreisende i bykjernen bør bli et overordnet prinsipp i all byplanlegging. 

Det er ventet enorm vekst i personreiser i hele Rogaland de neste 15 årene. Nasjonale og lokale politikere ønsker veksten skal skje på buss, sykkel og gangveier. Det er det god grunn til. Om all vekst i personreiser skal tas av bilen ville vi forpestet luftkvaliteten, bykjernene ville blitt utrivelige og verst: de fleste av oss ville brukt mange flere timer i uka på å sitte i kø inn og ut av Haugesund.

De folkevalgte forventer at folk i stadig større grad skal velge el-sykkel eller buss. Tirsdag vedtok Fylkestinget å innføre lavprisbillett på buss, som en varig løsning i Haugesundsområdet. Prøveprosjektet har gitt enormt gode resultater. Mange flere reiser kollektivt, en utvikling som bekrefter at god tilrettelegging for det man ønsker mer av, virker.   Men forbedringspotensialet for kollektivtransport fra Haugesund ut mot distriktene og tilgang på sykkelveier er fortsatt stort i Haugesund. Men, samtidig som det jobbes med å utbedre dette må vi også forberede oss på at stadig færre skal kjøre bil inne i selve bykjernen. Da er det en helt riktig prioritering å fjerne parkeringsplasser. Dette gir oss mer plass i bykjernen til å skape trivsel, bedre framkommelighet for gående og syklende og flere muligheter til å skape møteplasser og grønne lunger som bidrar til en mer attraktiv bykjerne. Et naturlig neste skritt må være at nye arbeidsplasser og boliger som etableres i eller rundt bykjernen skal være i nærheten av kollektivknutepunkt.

En by med færre parkeringsplasser, og flere sykkel og kollektivreisende, er en god og sunn by. Det er en by også tilgjengelig for barn og lungesyke. Det er en by med mer plass til byliv og felleskap i det offentlige rom. Samvær i parker, ved lekeapparatene og i gata. En by som kan lokke med så mye mer enn det kjøpesentre kan. Det er en by man kommer seg til - kanskje om nødvendig med bil, men ikke en by hvor bilen er det primære fremkomstmiddelet inne i selve sentrum. Vi gleder oss til å se den nye parken tar form. Og vi er klare til å føre en helhetlig politikk for et menneskevennlig og mer levende Haugesund sentrum.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar