tirsdag 13. juni 2017

Ta vare på matjorda

Denne uka fikk vi jo nye tall som viser at det årlig ble omdisponer 8100 dekar matjord mellom 2004 og 2015. Utviklingen er sterkest i blant annet Rogaland.
Selv mener jeg dette er sterkt bekymringsverdig, både med tanke på matsikkerhet og selvforsyningsgrad, og ikke minst: målet om et ressurseffektivt og klimavennlig landbruk i Norge. 

De Grønne vedtok nylig nytt program, hvor vi foreslår blant annet å gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). Vi vil også gi hjemmel for varig vern av matjord i jordlova, og verne de mest produktive jordressursene. Sist, men ikke minst, foreslår vi ¨gjøre måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende og inkludere dette i fylkesvise og kommunale arealregnskap

For vi har ikke ubegrenset med dyrkbar mark å ta av i Norge. Knappe 4% av jorda kan brukes til matproduksjon. Når vi da har satt ambisiøse mål for selvforsyningsgraden her i landet, så er det rett og slett absurd at vi fortsatt bygger ned så mye matjord. Jeg er glad for at vi for første gang har fått et tallfestet bevis på hvor gal retning vi er på vei i. Vi må snu utviklinga før det er for seint. Skal vi dyrke en stor andel av vår egen mat i Norge, og redusere forimport fra Sør-Amerika, ja, da kan vi ikke bygge ned våre egne dyrebare ressurser. Nå må matjordvern bli forpliktende i all areal og transortplanlegging. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar